1. Identificació dels titulars de la pàgina web: 

Indiquem a continuació les nostres dades identificatives com a titulars d’aquesta pàgina web:

 • Titular:  FUNDACIÓ PRIVADA FREDERIC MOMPOU
 • CIF: G-64309289
 • Adreça:  Passeig de Gràcia, 108  2n 2a  –  08008 Barcelona 
 • Contacte:  info@fundaciomompou.cat
 • Telèfon:  93 218 14 81
 • Dades registrals:  Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Número d’inscripció: 2281

La Fundació Privada Frederic Mompou va ser creada davant Notari el dia 12 de juny de 2006 per la pianista Sra. Carme Bravo Roy (vídua i hereva universal del compositor Frederic Mompou), juntament amb l’entitat Joventuts Musicals de Barcelona i el Sr. Joan Millà Francolí .

La finalitat de l’entitat és la d’honrar la memòria del compositor Frederic Mompou Dencausse, així com prestar suport als joves músics.  La voluntat de la Sra. Carme Bravo de Mompou va ser el conservar, donar a conèixer i promoure l’estudi i difusió de l’obra del seu espòs i principalment entre la gent jove, a qui Mompou tenia una especial estima.  Aquesta voluntat va ser traspassada a la Fundació Mompou dintre dels seus estatuts.

El despatx de la Fundació Mompou ocupa el pis on vivia el matrimoni Mompou amb la intenció de conservar l’esperit i els objectes del matrimoni Mompou-Bravo.

La Fundació Privada Frederic Mompou no percep fons públics.  Pot consultar la memòria d’activitats i altres continguts relacionats amb la transparència de l’entitat  en el següent enllaç: https://fundaciomompou.cat/transparencia/

 

2. Abast de l’Avís Legal i Condicions d’ Ús:

Amb la navegació i l’ús d’aquesta web s’adquireix la condició d’usuari. Com a tal, l’usuari accepta la totalitat d’aquest Avís Legal i de la Política de Privacitat, de forma plena i sense cap tipus de reserva.

Si us plau, com a usuari d’aquest lloc web, llegiu aquest Avís Legal en el qual establim les Condicions Generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de la pàgina web fundaciomompou.cat.

Informem que, a més d’aquestes condicions generals regulades en el present Avís Legal, podrem establir condicions particulars que regulin l’ús de serveis específics oferts a través d’aquesta pàgina web. En cas de discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars que regulin un servei concret, prevaldran (pel principi d’especialitat) les condicions particulars establertes per al servei concret.

Des d’aquesta web podrà accedir a multitud de fotografies i continguts sobre la vida i obra de Frederic Mompou i sobre les activitats de la Fundació (en endavant, “els continguts”) propietat de la Fundació Privada Frederic Mompou. Com a usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web i dels seus continguts. Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, es prohibeix a l’usuari en el lloc web:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la pàgina web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 4. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 5. Qualsevol utilització del lloc web diferent de l’autoritzada està expressament prohibida.

Fundació Privada Frederic Mompou no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del web, blog, xarxes socials o altres eines de participació que puguin crear-se a futur.   

 

3. Propietat Intel·lectual i propietat industrial:

Tots els drets sobre els continguts d’aquesta web pertanyen a la Fundació Privada Frederic Mompou, excepte aquells que pertanyin als col·laboradors i/o proveïdors de continguts.

L’accés a la pàgina web no li confereix com a usuari cap dret sobre el contingut d’aquesta pàgina web.

A títol enunciatiu i no exhaustiu, el disseny, imatges, mapes, gràfics, marcs ( “frames”), banners, el programari i els diferents

codis, font i objecte, i altres elements integradors de la pàgina web, són titularitat de la Fundació Privada Frederic Mompou, que posseeixen legítimament els drets d’explotació sobre els mateixos.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tecnològics o tècnics, pels quals un tercer o l’usuari puguin beneficiar-se amb o sense lucre dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de la pàgina web. En particular, queda prohibida qualsevol reproducció del web en altres webs o directoris que pugui afectar el seu contingut actual, com ara emmarcat (“framing”), o similars.

Qualsevol ús indegut dels continguts del web per persones diferents del seus legítims titulars i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquests, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

 

4. Política de Links:

Els links són enllaços d’hipertext que vinculen a una altra web o recurs.
Enllaços de Fundaciomompou.cat a pàgines web de tercers:

En aquest web podreu trobar enllaços a altres pàgines web gestionades per tercers. La Fundació Privada Frederic Mompou no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats en altres llocs web. No ens fem responsables del contingut o altres aspectes de pàgines web alienes. Us recomanem que quan accediu a altres pàgines web llegiu amb atenció la seva Política de Privacitat i els seus Termes i Condicions d’Ús.
Enllaços externs amb destinació a Fundaciomompou.cat:

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un link o hiperenllaç amb destinació a Fundaciomompou.cat, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:

 1. El link anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. El link, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet, portant a l’usuari amb un sol clic a l’URL de la home page o a la URL de qualsevol de les seccions dels web. El link ha d’incloure tota l’extensió de pantalla de la pàgina web.
 2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de la Fundació Privada Frederic Mompou, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la pàgina web Fundaciomompou.cat, incloent-ho com a part integrant del seu  web, utilitzant marcs (“framing”)  o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
 3. No s’autoritzen l’establiment de links a Fundaciomompou.cat, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la Llei o l’ordre públic.

5. Exoneració de Responsabilitat:  

Fundació Privada Frederic Mompou no és responsable, ni podrà responsabilitzar-se, de qualsevol mitjà o manera, per les incorreccions o errors, danys causats o resultants de la utilització d’informació derivada de la pàgina web, o mitjançant la pàgina web, per part dels usuaris.

L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de l’avaluació de la informació i els continguts obtinguts mitjançant la pàgina web.
En particular, Fundació Privada Frederic Mompou no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts i la  informació directament originada i aportada pels seus usuaris i/o col·laboradors.   

En cap cas la Fundació Privada Frederic Mompou serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si escau, directament o indirectament, de l’ús i / o difusió de la pàgina web o de la informació, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

La Fundació Privada Frederic Mompou es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la pàgina web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís i sense que es generi cap tipus d’indemnització de cap tipus.

La Fundació Privada Frederic Mompou, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització e la web que pugui dur a terme l’usuari.

 

6. Política de Privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), defineix les dades personals com:

Tota informació relacionada amb una persona física identificada o identificable.

Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Estem profundament compromesos amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garantim el compliment íntegre de les obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el RGPD i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, podeu visitar la nostra Política de Privacitat.

 

7. Analítica Web i ús de "Cookies"

Quan s’accedeix a la pàgina web, es generen de forma automàtica i imperceptible arxius de text a l’equip de l’usuari denominats “Cookies”. En aquests arxius s’emmagatzemen un mínim d’informació que permet reconèixer a l’usuari com a visitant previ i eventualment adaptar la configuració i contingut a les seves preferències a l’accedir al web.

Pot rebutjar l’ús de “Cookies” mitjançant la selecció de la configuració apropiada en el seu navegador i mitjançant el centre de preferències de Cookies habilitat. Complint així les directrius de l’AEPD plasmades en la Guia sobre l’ús de Cookies.

Per a més informació pot accedir a la nostra Política de Cookies.

 

8. Generalitats:

Perseguirem l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la web, exercint totes les accions civils i penals disponibles en l’ordenament jurídic espanyol i/o Comunitari.

 

9. Modificació de les presents condicions i duració:

Podrem modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades sense cap obligació de preavís als usuaris. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

10. Legislació aplicable i fur jurisdiccional competent

Aquest Avís Legal i les condicions generals que en ell es determinen, es regiran per la legislació espanyola.

Fundació Privada Frederic Mompou i l’usuari, renuncien de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Sotmetent-se a la Jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona, per a totes aquelles qüestions o accions que poguessin exercitar-se derivades d’aquesta pàgina web i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que estableix el present Avís Legal, Política de Privacitat i altres condicions particulars de cada servei.